Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (obligātās iemaksas) ir ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības sociāli apdrošinātai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Sociālā apdrošināšana ir valsts sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa. Personām, kuras veic sociālās apdrošināšanas iemaksas no saviem darba ienākumiem, ir tiesības saņemt attiecīgus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus, kurus izmaksā atkarībā no viņu veiktajām sociālajām iemaksām – jo lielāki bijuši ienākumi, no kuriem veiktas iemaksas, jo attiecīgi lielāks arī pabalsta, pensijas vai atlīdzības apmērs. Vairāk par sociālajām iemaksām var uzzināt Labklājības ministrijā un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Valsts sociālās apdrošināšanas veidi

 • valsts pensiju apdrošināšana;
 • sociālā apdrošināšana bezdarba gadījumam;
 • sociālā apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām;
 • invaliditātes apdrošināšana;
 • maternitātes un slimības apdrošināšana;
 • vecāku apdrošināšana;
 • veselības apdrošināšana.

Obligātās iemaksas ir ar likumu noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības sociāli apdrošinātajai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Obligāto iemaksu administrēšanas kārtība ir noteikta likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un atbilstošajos Ministru kabineta noteikumos par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmju sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem.

Obligāto iemaksu objekti

Darba devēja un darba ņēmēja obligāto iemaksu objekts ir visi algotā darbā aprēķinātie ienākumi, no kuriem jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis, neatskaitot neapliekamo minimumu, nodokļu atvieglojumus un attaisnotos izdevumus, par kuriem nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt apliekamo ienākumu.

Pašnodarbinātā obligāto iemaksu objekts ir brīvi izraudzīti ienākumi no preču ražošanas, darbu izpildes, pakalpojumu sniegšanas, radošās un profesionālās darbības un citi ienākumi no saimnieciskās darbības, izņemot ienākumu, kuru fiziskā persona gūst no zemnieku (zvejnieku) saimniecības, sava nekustamā īpašuma, personīgajā palīgsaimniecībā vai piemājas saimniecībā pašas saražotās produkcijas, autortiesībām un blakustiesībām. Šādu izvēli persona var izdarīt tikai vienu reizi par pārskata ceturksni. Obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru un tā noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Ārvalsts komersanta pilnvarotai personai, kura, nebūdama darba tiesiskajās attiecībās ar šo komersantu, pārstāv to darbībās, kas saistītas ar ārvalsts komersanta filiāli, obligāto iemaksu objekts ir tai aprēķinātā atlīdzība.

Sociālajai apdrošināšanai pakļautās personas

 • visi 15 gadu vecumu sasniegušie darba ņēmēji;
 • personas, kuras kopj bērnu, kas nav sasniedzis pusotra gada vecumu, un saņem bērna kopšanas vai vecāku pabalstu;
 • personas, kuras saņem bezdarbnieka pabalstu;
 • invalīdi, kuri nav reģistrēti kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošināti kā pašnodarbinātie;
 • personas, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu;
 • personas, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu;
 • personas, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi;
 • personas, kuru laulātais (kam piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu) pilda diplomātisko un konsulāro dienestu;
 • pašnodarbinātie;
 • visi 15 gadu vecumu sasniegušie iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka;
 • visi 15 gadu vecumu sasniegušie ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja — ārvalstnieka.

Brīvprātīga valsts sociālā apdrošināšana

Brīvprātīgi valsts sociālajai apdrošināšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var pievienoties 15 gadu vecumu sasniegušās personas, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kuras nav pakļautas obligātajai sociālajai apdrošināšanai Latvijas Republikā.

Pensiju apdrošināšanai brīvprātīgi var pievienoties persona, kurai saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” nav piešķirta valsts vecuma pensija.

Brīvprātīgās iemaksas administrē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Obligāto iemaksu minimālais apmērs

No 2021. gada 1. jūlija ieviestas minimālās obligātās iemaksas.

Minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir trīs Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas, 2021. un 2022.gadā - 1500 eiro, 2023.gadā – 1860 eiro.

Minimālās iemaksas aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu obligāto iemaksu minimālo objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās:

1) darbinieks atrodas dīkstāvē, kas radusies viņa vainas dēļ;

2) darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas.

Obligāto iemaksu minimālais objekts netiek aprēķināts par tiem pārskata mēnešiem, kuros Ministru kabinets visā Latvijas teritorijā ir izsludinājis ārkārtējo situāciju.

Obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs

Obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs ir 78 100 eiro gadā. Obligāto iemaksu objekts, kas pārsniedz maksimālo apmēru, ir solidaritātes nodokļa objekts un no šī objekta veiktās obligātās iemaksas tiek novirzītas solidaritātes nodoklim, tai skaitā 10 % arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumam.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes

Sociāli apdrošināmās personas

Darba ņēmējs , kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka.  Darba ņēmēja likmes daļa (%) - 10.50, darba devēja likmes daļa (%) - 23.59, k opējā likme (%) - 34.09.

Darba ņēmējs , kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka*  –, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi). Darba ņēmēja likmes daļa (%) - 9.25, darba devēja likmes daļa (%) - 20.77, k opējā likme (%) - 30.02.

Darba ņēmējs, kā arī iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka* –, kurš ir:  izdienas pensijas saņēmējs;  invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs.  Darba ņēmēja likmes daļa (%) - 9.76, darba devēja likmes daļa (%) - 21.94, k opējā likme (%) - 31.70.

Darba ņēmējs , kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā.  Darba ņēmēja likmes daļa (%) - 8.87, darba devēja likmes daļa (%) - 19.93, k opējā likme (%) - 28.80.

Darba ņēmējs , kurš tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju  (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi).  Darba ņēmēja likmes daļa (%) - 7.67, darba devēja likmes daļa (%) - 17.24, k opējā likme (%) - 24.91..

Darba ņēmējs – kapitālsabiedrības valdes loceklis,  kurš atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.  K opējā likme (%) - 27.20.

Darba ņēmējs – kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju,  vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi).  K opējā likme (%) - 24.91.

Pašnodarbinātais.  K opējā likme (%) - 31.07.

Pašnodarbinātais , kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (arī pensiju, kas piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem vai priekšlaicīgi) . K opējā likme (%) - 29.36.

Pašnodarbinātais – nekustamā īpašuma apsaimniekotājs . K opējā likme (%) - 26.59.

. Ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka . K opējā likme (%) - 31.83.

Pašnodarbinātā, mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja un autoratlīdzības saņēmēja minimālo obligāto iemaksu nodrošināšanai un valsts pensiju apdrošināšanai no 2021.gada 1.jūlija.  K opējā likme (%) - 10,00**.

* Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas veic, piemērojot kopējo likmi (nesadalot to darba ņēmēja un darba devēja daļās).

** Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme un tās sadalījums starp darba devēju un darba ņēmēju, kā arī pašnodarbināto un autoratlīdzības saņēmēju pensiju apdrošināšanas minimālo iemaksu likme ir noteikta likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Darba devējs iemaksā vienotajā nodokļu kontā obligātās iemaksas par katru darba ņēmēju reizi mēnesī līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23.datumam.

Darba ņēmējs veic obligātās iemaksas ar darba devēja starpniecību. Darba devējs ietur iemaksas, kas jāveic darba ņēmējam, un iemaksā tās vienotajā nodokļu kontā līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23.datuma.

Darba devējam ir pienākums reizi mēnesī līdz 17. datumam iesniegt VID ziņojumu par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Pašnodarbinātais (izņemot fizisko personu, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā samazināto patentmaksu) iesniedz ziņojumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17.datumam un veic obligātās iemaksas līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23.datumam.

Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – un ārvalstu darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – iesniedz ziņojumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17.datumam un veic obligātās iemaksas līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23.datumam.

Ja tiek nokavēta algotā darba ienākumu izmaksa, darba devēja pienākums ir veikt obligātās iemaksas par aprēķinātajiem darba ienākumiem termiņā, kādā tās būtu jāveic, ja darba ienākumi būtu izmaksāti savlaicīgi.

Pārskata/deklarācijas nosaukums -  Ziņas par darba ņēmējiem  (MK 07.09.2010.not.Nr.827 1.pielikums).  Iesniegšanas termiņš - n e vēlāk kā vienu dienu, ja ziņas tiek sniegtas papīra formā, vai ne vēlāk kā vienu stundu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, pirms tam, kad persona ir ieguvusi likumā ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu:  n e vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu (t.sk. par darba ņēmējiem kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas).

Pārskata/deklarācijas nosaukums - Darba devēja ziņojums (MK 07.09.2010.not.Nr.827 3.pielikums).  Iesniegšanas termiņš - l īdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam.  Nodokļa samaksas termiņš - reizi mēnesī līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.

Pārskata/deklarācijas nosaukums - Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums  (MK 07.09.2010. not. Nr.827 3. 1 pielikums). Iesniegšanas termiņš - k atru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas. Nodokļa samaksas termiņš - l īdz nākamā mēneša 23.datumam.

Pārskata/deklarācijas nosaukums - Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums (MK 07.09.2010.not.Nr.827 4.pielikums).  Iesniegšanas termiņš - Līdz ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam. Nodokļa samaksas termiņš - līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23.datumam.