Nodevas

Valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts budžetā vai likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajos gadījumos pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām.

Likums “Par nodokļiem un nodevām” nosaka nodokļu un nodevu veidus un reglamentē nodokļu un nodevu noteikšanas kārtību, to iekasēšanu un piedziņu, nodokļu un nodevu maksātāju un nodokļu un nodevu administrācijas tiesības, pienākumus un atbildību, nodokļu maksātāju reģistrācijas kārtību, nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta un kredītinformācijas biroja papildu pienākumus fizisko personu datu apstrādē, ja tiek sniegta informācija par fiziskās personas ienākumiem.

Saskaņā ar likumu "Par Valsts ieņēmumu dienestu" VID administrē šādas nodevas:

  1. Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas.
  2. Valsts nodeva par numerācijas lietošanas tiesībām.

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas (turpmāk – valsts nodeva) apmēru, kā arī valsts nodevas daļu, kas ieskaitāma darbinieku prasījumu garantiju fondā un pašu ieņēmumos maksātnespējas procesa pārvaldības izmaksu segšanai, katru gadu nosaka Ministru kabineta noteikumi (katru gadu saskaņā ar likuma “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” 6.panta ceturto daļu tiek izdoti noteikumi par valsts nodevu konkrētam gadam).

Valsts nodevu ir pienākums aprēķināt ikvienam darba devējam, kuram saskaņā ar Maksātnespējas likumu var pasludināt juridiskās personas maksātnespējas procesu vai saskaņā ar Kredītiestāžu likumu var pasludināt kredītiestādes maksātnespēju (ja darba devējs ir kredītiestāde), par darbiniekiem, ar kuriem attiecīgajam darba devējam saskaņā ar Darba likumu ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības.

Valsts nodevu darba devējs aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības un par kuru netiek maksāts sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis.

Valsts nodeva par pārskata mēnesi maksājama vienotajā nodokļu kontā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 23.datumam.

Aprēķināto valsts nodevu darba devējs norāda likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteiktajā ziņojumā par obligātajām iemaksām no darba ņēmēja darba ienākumiem (Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3.pielikums).

Valsts nodeva par numerācijas lietošanas tiesībām

Kārtību, kādā aprēķina ikgadējo valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām (turpmāk – nodeva), nodevas maksāšanas kārtību un nodevas piemērošanas atvieglojumus nosaka Ministru kabineta 2022. gada 15.novembra noteikumi Nr. 714 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu”.

Nodevu maksā elektronisko sakaru komersants, kuram ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības. Nodevu aprēķina par katru numuru, uz kuru ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, un par katru numuru, kurš ir pārvietots uz elektronisko sakaru komersanta publisko elektronisko sakaru tīklu. Nodevu aprēķina, izmantojot noteikto formulu.

Elektronisko sakaru komersants reizi ceturksnī līdz ceturksnim sekojošā mēneša 20.datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas deklarāciju un līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23.datumam iemaksā valsts nodevu vienotajā nodokļu kontā. Ikgadējās valsts nodevas deklarācijā elektronisko sakaru komersants norāda Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumi Nr. 714 “Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu” 4.punktā noteiktos datus.

Nodeva maksājama proporcionāli atbilstošajam taksācijas periodam, no kura ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības vai pārvietots attiecīgais numurs. Nodevu maksā ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

Normatīvajā aktā ir noteikti arī atbrīvojumi nodevas maksāšanai.

Informāciju par tiem elektronisko sakaru komersantiem, kuriem attiecīgajā taksācijas periodā ir jāiemaksā nodeva, un nodevas apmēru valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” reizi ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša 10.datumam nosūta Valsts ieņēmumu dienestam.