Mikrouzņēmumu nodoklis

Mikrouzņēmumu nodoklis ir vienots nodokļa maksājums, kas ietver šādus nodokļus:

 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par mikrouzņēmuma īpašnieku;
 • mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs aprēķina un maksā mikrouzņēmumu nodokli, nevis atsevišķi aprēķina un maksā budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, riska valsts nodevu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir iespēja izmantot vienkāršotu mikrouzņēmumu nodokļa samaksas risinājumu, izmantojot Saimnieciskās darbības ieņēmumu kontu (SDI konts). Tas ir īpašs norēķinu konts bankā, ar kura palīdzību saimnieciskās darbības veicēji mikrouzņēmumu nodokļa režīmā var automatizēt nodokļa samaksu. SDI konta lietotājam ir iespēja nesniegt mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju un neveikt mikrouzņēmumu nodokļa samaksu vispārējā kārtībā - nodokļa samaksa un deklarācijas iesniegšana notiks automātiski.

Saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) konts

Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts (SDI konts) ir īpašs norēķinu konts bankā, ar kura palīdzību saimnieciskās darbības veicēji mikrouzņēmumu nodokļa režīmā var automatizēt nodokļa nomaksu.

Saimnieciskās darbības veicējs visus ieņēmumus no saimnieciskās darbības ieskaita šajā kontā, bet banka sadarbībā ar VID tālākās darbības veic automātiski, bez paša saimnieciskās darbības veicēja līdzdalības:

 • iesniedz mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju
 • aprēķina un samaksā nodokli

Saimnieciskās darbības ieņēmumu konta izmantošana ir brīvprātīga, tas mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem nav jāizmanto obligāti.

Lai uzsāktu darbu ar SDI kontu, jāveic šādi soļi:

Jāiveido norēķinu konts bankā, kas nodrošina SDI konta pakalpojumu. Lai izmantotu SDI kontu, tas jāizveido bankā, kura piedāvā šādu pakalpojumu.

Bankas (kredītiestādes), kas nodrošina SDI konta pakalpojumu:

1. AS Industra Bank

Saimnieciskās darbības veicējam ir tiesības mainīt SDI kontu un banku, kurā tas atvērts. Tāpat var izvēlēties pārtraukt lietot SDI kontu

Jāiesniedz iesniehumu VID. Iesniegumu jāiesniedz, elektroniski aizpildot veidlapu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Iesniegumā jānorāda konta numurs un banka, kurā tas atvērts.

Iesnieguma veidlapa atrodas EDS sadaļā “Dokumenti” – ”No veidlapas” – “Citi”– “Iesniegums vienkāršotam nodokļa nomaksas risinājumam (SDI konts)”.

Kad jāiesniedz iesniegums:

 • no jauna reģistrējoties mikoruzņēmuma nodokļa maksātāja statusā, iesniegumu par SDI kontu jāiesniedz vienlaikus ar saimnieciskās darbības reģistrēšanu
 • jau reģistrēts mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā 5 darbdienas pirms nākamā ceturkšņa sākuma un kontu sāk izmantot no nākamā ceturkšņa
Visi saimniecisks darbības ieņēmumi jāieskaita SDI kontā. 

SDI kontā jāiemaksā visi ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi; arī skaidrā naudā saņemtie.

SDI kontā jāiemaksā tikai ar saimniecisko darbību saistītie ieņēmumi, tādējādi nodalot tos no personiskajiem līdzekļiem.

Tas ir būtiski, jo no kontā ieskaitītajiem līdzekļiem tiek automātiski aprēķināts un nomaksāts nodoklis.

Kad uzsākt ieņēmumus pārskaitīt uz SDI kontu:

 • Reģistrējot jaunu saimniecisko darbību mikrouzņēmuma režīmā, SDI kontu var sākt lietot ar reģistrācijas dienu. No brīža, kad iesniegt reģistrācijas iesniegums, līdz tā apstiprinājuma var paiet vairākas dienas – arī šo dienu laikā gūtos ienākumus jāieskaita SDI kontā. Tas jāizdara 10 dienu laikā no šo ienākumu gūšanas dienas.
 • Jau reģistrēts mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs SDI kontu sāk lietot nākamajā ceturksnī pēc iesnieguma iesniegšanas VID. Tātad no 1.janvāra, 1.aprīļa, 1.jūlija vai 1.oktobra

Kā notiek automatizētā nodokļa samaksa.

Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir:

 • apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā — 25 %
 • apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 eiro gadā, — 40 %

No katra SDI kontā ienākošā maksājuma banka vispirms rezervē 40 % (maksimālo likmi). VID pārliecinās, vai apgrozījums nav pārsniedzis 25 000 eiro gadā. Ja apgrozījuma slieksnis nav pārsniegts, papildus rezervētā summa tiek atbrīvota un vēlākais divu darbdienu laikā ir pieejama konta īpašniekam, savukārt 25% tiek iemaksāti valsts budžetā. Ja apgrozījuma slieksnis ir pārsniegts, no tās apgrozījuma daļas, kas ir virs 25000 eiro gadā, valsts budžetā tiek maksāti 40%.

Ja kontu sāk lietot gada vidū

Ja SDI kontu sāk lietot nevis no 1.janvāra, bet no otrā, trešā vai ceturtā ceturkšņa sākuma, pirmās 15 dienas un vēl 2 darba dienas no ienākošajiem maksājumiem tiks samaksāts nodoklis 40 % apmērā. Līdz SDI konta uzsākšanas ceturkšņa 15. dienai VID būs saņēmis un tad 2 darba dienu laikā izskatījis deklarāciju par apgrozījumu ceturkšņos, kad saimnieciskā darbība notika bez SDI konta. Ja šis apgrozījums nebūs pārsniedzis 25 000 eiro, tad arī pirmo 15+2 dienu maksājumiem tiks piemērota 25 % likme, savukārt pārējais veidos pārmaksu. Šo pārmaksu var izmantot, lai samazinātu nākamos nodokļa maksājumus (tas notiks automātiski) vai arī izvēlēties saņemt atpakaļ savā kontā (jāuzraksta iesniegums).

Ar pilnu informāciju par automātiski nomaksāto nodokli var iepazīties Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļā “Pārskati”→ “Pārskati par nodokļu aprēķiniem un avansa maksājumiem” → “Pārskats par mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas datiem”.

Kā pārtraukt lietot SDI kontu

Lai pārtrauktu lietot SDI kontu:

 • jāiesniedz iesniegums Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ne vēlāk kā 3 darbdienas pirms plānotās konta izmantošanas beigām.

Iesnieguma veidlapa atrodas EDS sadaļā “Dokumenti” – ”No veidlapas” – “Citi”– “Iesniegums vienkāršotam nodokļa nomaksas risinājumam (SDI konts)”.

 • VID 1 darbdienas laikā pēc iesnieguma saņemšanas informē banku un nodokļu maksātāju par vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma piemērošanas izbeigšanu un norāda izbeigšanas datumu. Maksājumiem, kas kontā ienāk līdz šim datumam (šo datumu neieskaitot), nodokļi tiek aprēķināti un nomaksāti automātiski.

Ja cilvēks izbeidz saimniecisko darbību, SDI konta darbību izbeidz ar datumu, kad VID apstiprina paziņojumu par saimnieciskās darbības izbeigšanu. Arī šajā gadījumā VID informē banku.

Kad SDI kontu nedrīkst izmantot

Tiesības izmantot SDI kontu tiks pārtrauktas automātiski ar dienu, kad:

 • saimnieciskās darbības veicējs pārstāj darboties mikrouzņēmuma nodokļa režīmā un uzsāk izmantot citu nodokļu nomaksas režīmu
 • SDI konta izmantošanu neapstiprina vai aptur banka, ja izpildās vismaz viens no 3 nosacījumiem:konts ir uzskatāms par pamatkontu Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē
 • konts ir slēgts vai tiek slēgts
 • komercbanku uzraugošā iestāde ir noteikusi ierobežojumu maksājumu veikšanai no maksājumu konta

Kas ir mikrouzņēmums un kas ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir mikrouzņēmuma īpašnieks, kas ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.

Tiesības kļūt par mikrouzņēmumu ir:

 • individuālajam komersantam;
 • individuālajam uzņēmumam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai;
 • fiziskajai personai, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja;
 • minētās personas nav reģistrētas pievienotās vērtības nodokļa maksātājas.

Tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir, ja ir atbilstība šādiem kritērijiem:

 • paredzamais apgrozījums nepārsniegs 40 000 euro un mikrouzņēmums neplāno kļūt par reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju līdz pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas sliekšņa sasniegšanai
Ierobežojumi
 • Mikrouzņēmums, kas ir izvēlējies maksāt mikrouzņēmumu nodokli, vienlaikus par ienākumiem no saimnieciskās darbības nevar maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli vai samazināto patentmaksu.
 • Ja fiziskā persona ir zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks un individuālais komersants vai individuālais uzņēmums, vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs, tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir tikai vienai no šīm saimnieciskās darbības formām.
 • Minētais nosacījums neattiecas uz mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju – nekustamā īpašuma izīrētāju, kas izmanto tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, paziņojot Valsts ieņēmumu dienestam par to, ka saimnieciskās darbības ienākumu nosaka saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta divpadsmito daļu, kas paredz nepiemērot izdevumus un ienākumam piemērot 10% likmi.

Maksājot mikrouzņēmumu nodokli, uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām attiecina  80 % no mikrouzņēmumu nodokļa, tādējādi tās ir ievērojami mazākas nekā tad, ja tiktu veiktas vispārējā kārtībā kā pašnodarbinātai personai, piemērojot 31,07 % likmi, vai kā darba ņēmējam, piemērojot 34,09 % likmi valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektam. Tas var būtiski ietekmēt valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu – pensijas un pabalstu – apmēru.

Reģistrācija

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu var iegūt:

 • vienlaikus ar reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, piesakoties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai;
 • fiziskā persona vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskās darbības veicēja statusā, iesniedzot VID pieteikumu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai vai atzīmējot reģistrācijas iesnieguma EDS formā izvēli kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju;
 • individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim iesniedzot pieteikumu VID, pieteikuma forma ir pieejama EDS veidlapu sadaļā “Mikrouzņēmumu nodokļa dokumenti”.

VID piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts pieteikums par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai pēc informācijas saņemšanas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pieņem lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu vai lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ja VID rīcībā ir informācija, ka iesniedzējs neatbilst Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajiem kritērijiem.

Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas

Nodarbinātajam pie vairākiem darba devējiem vai personai, kas vienlaikus ir darba ņēmējs un pašnodarbinātais, ienākumus summē, lai noteiktu, vai tie ir minimālajā apmērā. Lai nodrošinātu sociālo aizsardzību, minimālās sociālās iemaksas jāveic pašnodarbinātajiem, kas izvēlējušies mikrouzņēmumu nodokļa režīmu un kuru ienākumi ir mazāki par Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu 620 eiro mēnesī vai 1860 eiro ceturksnī.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem, kas ir darba devēji, šīs iemaksas jāveic gan par sevi (ja nestrādā nekur citur), gan par saviem darbiniekiem.

Minimālās obligātās iemaksas apmēru aprēķina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām un līdz trešā mēneša 20. datumam paziņo par šīm iemaksām VID. Savukārt VID vienas darbdienas laikā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) šo informāciju sniedz mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam tāpat kā jebkuram darba devējam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas par saviem darbiniekiem.

Pašam par sevi mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir pienākums līdz trešā mēneša 23. datumam no paziņojuma saņemšanas dienas veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir tiesības arī gada laikā (pēc paziņojuma saņemšanas) veikt minimālās obligātās iemaksas brīvprātīgi.


Kados gadījumos minimālās iemaksas var neveikt

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kurš nav vienlaikus darba ņēmējs, prognozē, ka 2023. gadā viņa ienākumi no saimnieciskās darbības ceturksnī nesasniegs 1860 eiro, viņš iesniedz VID apliecinājumu par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem, un tad minimālās obligātās iemaksas netiks aprēķinātas un nebūs jāmaksā.

Iesniegumu par plānotajiem ienākumiem VID EDS sākot no 2023. gada 1. janvāra  iesniedz šādos termiņos:

 1. līdz 2023. gada 17. janvārim par visā 2023. gadā plānotajiem ienākumiem vai arī par 2023. gada I ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
 2. līdz 2023. gada 17. aprīlim par 2023. gada II ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
 3. līdz 2023. gada 17. jūlijam par 2023. gada III ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
 4. līdz 2023. gada 17. oktobrim par 2023. gada IV ceturksnī plānotajiem ienākumiem;
 5. vienlaikus ar saimnieciskās darbības reģistrēšanu.

Iesniegumā jānorāda laika periods, par kuru prognozē ienākumus (konkrētus mēnešus vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 620 eiro mēnesī vai 1860 eiro ceturksnī). Ja šādu iesniegumu neiesniedz, VSAA aprēķinās minimālās veicamās iemaksas.

Minimālās obligātās iemaksas neveic par:

 1. notiesāto, kas tiek nodarbināts brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā;
 2. personu, kura ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (t.sk. priekšlaicīgi);
 3. personu ar I un II grupas invaliditāti;
 4. personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu;
 5. personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēti trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz viens ir jaunāks par septiņiem gadiem, kamēr bērns turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu;
 6. personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti;
 7. personu līdz 24 gadu vecumam, kura mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē, izņemot laiku, kad attiecīgā persona ir pārtraukusi mācības vai studijas;
 8. personu, kuru nodarbina darba devējs, kas reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 9. personu, kura ir pakļauta sociālās atstumtības riskam un kuru nodarbina darba devējs, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss;
 10. personu, kura sniedz valsts finansētu pavadoņa (bērnam līdz 18 gadu vecumam) vai asistenta pakalpojumu vai pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam, vai Eiropas Savienības politiku instrumentu projekta ietvaros finansētu aprūpes pakalpojumu bērnam līdz 18 gadu vecumam;
 11. laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība;
 12. sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju, iekšzemes darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmēju pie darba devēja ārvalstnieka.
Kā maksāt nodokļus no darbinieku algām

No mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieku darba algām ir jāmaksā darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā, proti, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas pilnā apmērā. Darba devējam ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam ziņas par darba ņēmēju – mikrouzņēmumā nodarbināto pieņemšanu darbā, norādot ziņu kodu par personas pieņemšanu darbā (11 - darba ņēmēja statusa iegūšana).

Ziņu kodu atšifrējumu var apskatīt Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumu Nr.827 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli” 1.pielikumā.

Tādējādi darbinieki varēs iesniegt algas nodokļa grāmatiņu, saņemt nodokļu atvieglojumus par apgādājamām personām, kā arī no 2022. gada iesniegt gada ienākumu deklarāciju un saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Mikrouzņēmumu nodokļa likmes

Mikrouzņēmumu nodokļa objekts ir mikrouzņēmuma apgrozījums. Mikrouzņēmuma nodokļa likme apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā ir 25%, bet apgrozījuma pārsniegumam virs 25 000 eiro gadā – 40%.

Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Visiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem deklarācijas obligāti jāiesniedz elektroniski, VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā jeb EDS!

Mikrouzņēmums iesniedz EDS mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.

Mikrouzņēmumu nodokli maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam, iemaksājot to vienotajā nodokļu kontā:

Saņēmējs: Valsts budžets (VID), reģistrācijas Nr. 90000010008

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

Konta numurs: LV33TREL1060000300000


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.