Dabas resursu nodoklis

Dabas resursu nodokļa mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus. Ar dabas resursu nodokli apliek:

 • dabas resursus;
 • zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošanu;
 • atkritumu apglabāšanu un piesārņojošu vielu emisiju vidē;
 • emitēto siltumnīcefekta gāzu apjomu, kas nav ietverts nodoto emisijas kvotu skaitā;
 • videi kaitīgas preces;
 • iepakojumu un vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus;
 • radioaktīvās vielas;
 • ogles;
 • koksu un lignītu;
 • transportlīdzekļus;
 • uguņošanas ierīces u.c.

Dabas resursu nododokli maksa tie, kuri:


 • iegūst vai realizē ar nodokli apliekamus dabas resursus;
 • izmanto zemes dzīļu derīgās īpašības;
 • emitē vidē piesārņojošas vielas vai apglabā atkritumus;
 • lieto ūdens resursus elektroenerģijas ražošanai;
 • realizē vai izmanto saimnieciskajā darbībā videi kaitīgas preces u.c

Dabas resursu nodokļa likmes

Dabas resursu ieguve

Ūdeņu ieguve

Atkritumu apglabāšana

Gaisa piesārņošana

Ūdeņu piesārņošana

Videi kaitīgas preces

Preču un izstrādājumu iepakojums un vienreiz lietojamiegalda trauki un piederumi

Radioaktīvās vielas

Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles)

Citas Dabas resursu nodokļa likmes

Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Dabas resursu nodokļa piemērošanu reglamentē Dabas resursu nodokļa likums. Dabas resursu nodoklis tiek maksāts, kā arī atbrīvojumi no samaksas tiek piešķirti Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajā kārtībā.

Dabas resursu lietošanu, realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto videi kaitīgu preču, iepakojuma un radioaktīvo vielu apjomu un izlietotā iepakojuma reģenerācijas normu izpildi kontrolē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un tās padotībā esošās iestādes.

Nodokļa maksātājs līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam aprēķina un iesniedz VID pārskatu par aprēķināto dabas resursu nodokli (pārskats) par iepriekšējo ceturksni, un līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 23.datumam iemaksā nodokli par iepriekšējo ceturksni vienotajā nodokļu kontā, ja Dabas resursu nodokļa likuma 27.pantā nav noteikts citādi.

Nodokļa maksātājs līdz nākamā gada 20.janvārim aprēķina un iesniedz VID pārskatu, un līdz 23.janvārim iemaksā nodokli par iepriekšējo gadu vienotajā nodokļu kontā:

• par C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitēto piesārņojumu neatkarīgi no aprēķinātās nodokļa summas;

• aprēķināto nodokli, ja nodokļa summa atbilstoši pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 euro gadā par visiem nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamajiem objektiem kopā.

Nodokļa maksātājs, kurš ir atbrīvots no nodokļa samaksas, pārskatu VID nesniedz par periodu, kurā ticis piemērots atbrīvojums no nodokļa samaksas.

Persona, kura nav veikusi ar nodokli apliekamas darbības taksācijas periodā, pārskatu par attiecīgo taksācijas periodu VID nesniedz.

Nodokļa aprēķinu kontrolē VARAM, tās padotībā esošās iestādes un VID.

Dabas resursu nodokļa pārskats