Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai likumā noteiktajos gadījumos lietošanā ir nekustamais īpašums.

Ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamais objekts, nodokļa likmes, taksācijas periods, nodokļa aprēķināšana, piemērojamie nodokļa atvieglojumi un citi aspekti ir noteikti likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ministru kabineta noteikumos, kas pieejami sadaļā “Tiesību akti”.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.pantu nekustamā īpašuma nodokli administrē VID un pašvaldības.


Nekustamā īpašuma nodokļa likmes

Nodokļa bāze - ķermeniskas lietas, kuras atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās ārēji nebojājot – zemi, ēkas, tai skaitā kadastra reģistrā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves (turpmāk – nekustamais īpašums), izņemot likuma 1.panta 2.daļā minēto nekustamo īpašumu. Taksācijas periods - kalendārais gads.  Nekustamā īpašuma nodokli iemaksā tās republikas pilsētas vai novada pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa, t.i., maksāšanas paziņojumā par nekustamā īpašuma nodokli norādītajā kontā/

Likme 1.5 %  no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Nodokļa bāze - 1) zemei; 2) ēkām vai to daļām, izņemot likuma 3.panta 1.daļas 2.punktā un 3.panta 1.2daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem;3) inženierbūvēm. Taksācijas periods - kalendārais gads. 

Likme 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 EUR; 2) likme 0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 EUR, bet nepārsniedz 106 715 EUR; 3) likme 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 EUR. Nodokļa bāze - dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos; dzīvojamo māju daļām; telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana; kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai; dzīvojamo māju palīgēkām un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžām (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Taksācijas periods - kalendārais gads.

Likme  1,5% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Nodokļa bāze -  komersantu īpašumā esošiem, objektiem – dzīvojamām mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), kuri ir izīrēti dzīvošanai, ja  īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Taksācijas periods - kalendārais gads.

Likme  no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Nodokļa bāze - nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5 procentus no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kā arī minētajā gadījumā pašvaldība līdz noteiktajam termiņam ir publicējusi nekustamā īpašuma nodokļa likmi savos saistošos noteikumus. Taksācijas periods - kalendārais gads.

Papildlikme 1,5% no kadastrālās vērtības.  Nodokļa bāze - neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamajai zemei, izņemot, ja tās platība nepārsniedz vienu hektāru vai, ja normatīvajos aktos tai ir noteikti lauksaimnieciskās darbības ierobežojumi. Taksācijas periods - kalendārais gads.

Likme  3% no lielākās (būves vai būvei piekritīgās zemes) kadastrālās vērtības.  Nodokļa bāze - vidi degradējošai, sagruvušai vai cilvēku drošību apdraudošai būvei, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, izņemot, ja pašvaldība 3.panta pirmās daļas ievaddaļā paredzētajos saistošajos noteikumos nav noteikusi citu nodokļa likmi. Taksācijas periods - kalendārais gads.

Likme 3% no lielākās (būves vai būvei piekritīgās zemes) kadastrālās vērtības.  Nodokļa bāze - būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē ne vēlāk kā līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības. Taksācijas periods - kalendārais gads.

Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Nekustamā īpašuma nodokli aprēķina no nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības pēc stāvokļa taksācijas gada 1.janvārī. Ja nekustamā īpašuma nodokļa objekts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts taksācijas gada laikā, nodokli aprēķina no kadastrālās vērtības objekta reģistrācijas brīdī (likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta trešā daļa).

Pašvaldības par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas (kalendārajam) gadam paziņo maksātājam vai daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses. Nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir nākamā taksācijas gada 15.februāris (likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta pirmā daļa).

Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā (likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta trešā daļa).

Lai nodrošinātu samērīgu nodokļa sloga pieaugumu, zemes vienībām (to daļām), kuras atrodas administratīvajās teritorijās ārpus pilsētām un kuru platība pārsniedz 3 hektārus, un vismaz viens no noteiktajiem lietošanas mērķiem ir no lietošanas mērķu grupas “Lauksaimniecības zeme”, “Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu” vai “Ūdens objektu zeme” (lauku zeme), nekustamā īpašuma nodokli līdz 2025. taksācijas gadam aprēķina no speciālās vērtības, ko nosaka īpaši nodokļa aprēķinam (likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta divpadsmitā daļa).

Speciālo vērtību pēc stāvokļa taksācijas gada 1.janvārī nosaka, salīdzinot pirmstaksācijas gada speciālo vērtību ar kadastrālo vērtību, kas noteikta taksācijas gada 1.janvārī. Speciālā vērtība ir vienāda ar kadastrālo vērtību, ja taksācijas gada 1.janvārī noteiktās kadastrālās vērtības pieaugums nepārsniedz 10 procentus no pirmstaksācijas gada speciālās vērtības. Speciālā vērtība ir vienāda ar pirmstaksācijas gada speciālo vērtību, kas reizināta ar koeficientu 1,1, ja taksācijas gada 1.janvārī noteiktās kadastrālās vērtības pieaugums pārsniedz 10 procentus no pirmstaksācijas gada speciālās vērtības (likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta četrpadsmitā daļa).