Solidaritātes nodoklis

Solidaritātes nodoklis ir  valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas ir veiktas no ienākumiem, kas pārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, proti, no summas, kas pārsniedz 78100  euro gadā.

Solidaritātes nodoklis attiecas uz sociāli apdrošinātām personām – darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi kalendāra gadā pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksimālo apmēru.

Solidaritātes nodokļa likme ir 25 procenti.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra līdz pēctaksācijas gada 1. jūnijam aprēķina pārmaksātā nodokļa apmēru un Valsts ieņēmumu dienests līdz pēctaksācijas gada 1. septembrim veic nodokļa maksātājam pārmaksātā nodokļa atmaksu.

Atmaksājamo summu nosaka kā starpību starp gada laikā samaksāto nodokli, piemērojot obligāto iemaksu likmi (atkarībā no tā kādiem sociālās apdrošināšanas veidiem darba ņēmējs tiek apdrošināts - vispārējā gadījumā 34,09 %) un rezumējošā kārtībā aprēķināto nodokli - piemērojot 25 % likmi.

Solidaritātes nodokli sadala šādi:

  • 1 % - veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai,
  • 14 % - valsts pensiju speciālajā budžetā,
  • 10 % - iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumos.

Solidaritātes nodokļa likmes

1) 34,09%, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, no kuriem maksā:

  • 23,59% - darba devējs;
  • 10,50% - darba ņēmējs;

2) 30,02% personām, kurām ir tiesības uz vecuma pensiju, no kuriem maksā:

  • 20,77% - darba devējs;
  • 9,25% - darba ņēmējs.
3) 31,07% pašnodarbinātajiem;

4) 29,36% pašnodarbinātajiem, kuriem ir tiesības uz vecuma pensiju.

Pārējās likmes saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

Nodokļa bāze - 1. algotam darbiniekam aprēķinātā darba samaksa, no kuras tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis; 2. pašnodarbinātās personas brīvi izraudzīti ienākumi, kas nav mazāki par minimālo algu 620 eiro.

Taksācijas periods -  viens kalendārais mēnesis.


5) 27,20% darba ņēmējs – kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem.

Nodokļa bāze - Minimālās algas apmērs – 620 eiro. 

. 6) 24,91% darba ņēmējs – kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi).

Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Pārskata/deklarācijas nosaukums -  Ziņas par darba ņēmējiem (MK 07.09.2010.not.Nr.827 1.pielikums). Iesniegšanas termiņš  - ne vēlāk kā vienu stundu, ja ziņas tiek sniegtas elektroniski elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, pirms tam, kad persona ir ieguvusi likumā ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” noteikto darba ņēmēja statusu. Ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc tam, kad persona mainījusi vai zaudējusi darba ņēmēja statusu (t.sk. par darba ņēmējiem kuriem ir piešķirts vai beidzies bērna kopšanas atvaļinājums vai atvaļinājums bez darba algas saglabāšanas).

Darba devēja ziņojums (MK 07.09.2010.not.Nr.827 3.pielikums). Iesniegšanas termiņš - līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17.datumam. Nodokļa samaksas termiņš - līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 23.datumam. 

Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums (MK 07.09.2010.not.Nr.827 4.pielikums). Iesniegšanas termiņš - līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 17.datumam. Nodokļa samaksas termiņš - līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 23.datumam.