Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no:

 • algas nodokļa, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs;
 • nodokļa par ienākumiem no saimnieciskās darbības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, un nodokļa no citiem ienākuma avotiem;
 • nodokļa par ienākumu no kapitāla, tajā skaitā nodokļa no kapitāla pieauguma;
 • samazinātā patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu;
 • mikrouzņēmumu nodokļa daļas atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likumam;
 • sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa.

Nodokļa maksātāji

Nodokli aprēķina un budžetā iemaksā:

 • fiziskās personas algas nodokli – darba devējs;
 • no ienākumiem, kas nav saistīti ar darba attiecībām un nav atbrīvoti no aplikšanas ar nodokli, – to izmaksātājs;
 • no ienākumiem no saimnieciskās darbības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, kā arī samazināto patentmaksu, – fiziskā persona;
 • ja fizisko personu nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, algas nodokli – darba devējs vai pati fiziskā persona;
 • fiziskās personas algas nodokli, kuras darbu apmaksā no Latvijas Republikai piešķirtajiem ārvalstu finanšu vai tehniskās palīdzības vai starptautisko finanšu institūciju aizdevuma līdzekļiem, – darba devējs vai pati fiziskā persona;
 • fiziskās personas algas nodokli no zaudējumu atlīdzinājuma ietvaros izmaksātājiem ienākumiem – valsts pārvaldes iestāde, pašvaldības iestāde, cita atvasināta publisko tiesību juridiskā persona vai publiskā aģentūra, kas uz iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma pamata saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu izmaksā attiecīgi no valsts budžeta, pašvaldības budžeta, citas atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas budžeta vai publiskās aģentūras patstāvīgā budžeta zaudējumu atlīdzinājumu, kas ir saistīts ar esošām vai bijušām darba (dienesta) attiecībām;
 • fiziskās personas sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli – sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs.
Ienākumu deklarēšanas nosacījumi

Fiziskā persona maksā nodokli atbilstoši gada ienākumu deklarācijai rezumējošā kārtībā.

Iekšzemes nodokļu maksātājs

Iekšzemes nodokļu maksātājam ir tiesības neiesniegt gada ienākumu deklarāciju, ja:

 • taksācijas gada laikā Latvijas Republikā ir saņemti ienākumi, no kuriem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;
 • ar nodokli neapliekamo ienākumu kopējā summa nepārsniedz 10 000 euro;
 • neapliekamo ienākumu veido vienīgi no Latvijas budžeta izmaksātie pabalsti vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātie pabalsti, vai ienākums, kas gūts, sniedzot palīdzību vai slepeni sadarbojoties ar operatīvās darbības subjektiem, vai uzturēšanas līdzekļi, kas saņemti no speciālās aizsardzības iestādes;
 • ir saņemts algota darba ienākums, kuru izmaksā mikrouzņēmums, vai gūts saimnieciskās darbības ienākums mikrouzņēmumā.
Ārvalsts nodokļa maksātājs

Ārvalsts nodokļa maksātājam gada ienākumu deklarācija nav jāiesniedz, izņemot gadījumus, kad nerezidents saņem:

 • ienākumu no Latvijas Republikā esoša nekustamā īpašuma izmantošanas;
 • ienākumu no personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas;
 • ienākumu no algota darba tāda darba devēja labā, kurš nav Latvijas rezidents vai kuram nav pastāvīgās pārstāvniecības Latvijā;
 • ienākumu no pienākumu pildīšanas no komercsabiedrības, kas nav Latvijas Republikas rezidents;
 • ienākumu no nekustamā īpašuma atsavināšanas un citu kapitāla aktīvu atsavināšanas ienākumu no fiziskajām personām, kuri nav saimnieciskās darbības veicēji;
 • ienākumu no nekustamā īpašuma vērtības pieauguma vai tā daļas, kura iegūta, beidzoties nomas līgumam, un kuru nodrošināja iznomātajā īpašumā nomnieka veiktie rekonstrukcijas, restaurācijas, renovācijas, uzlabošanas vai citi kapitālie ieguldījumi, ja minēto pieaugumu vai tā daļu maksātājs nav kompensējis nomniekam un kuru izmaksāja fiziskā persona, kura nav saimnieciskās darbības veicējs;
 • ienākumus no fiziskās personas īpašumā esoša augoša meža atsavināšanas izciršanai un tajā iegūto kokmateriālu atsavināšanas, kā arī atbalsta summas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem meža īpašniekiem, kuriem meža apsaimniekošana nav saimnieciskās darbības veids, par kuriem nodoklis nav ieturēts izmaksas vietā.
Iekšzemes nodokļa maksātājs, kurš gūst ienākumu no kapitāla pieauguma

Deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieaugumu  iesniegšanas termiņš ir atkarīgs no ceturksnī gūtā ienākuma apmēra:

 • ja personas (Latvijas rezidenta) kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī pārsniedz 1000 euro, deklarācija ir jāiesniedz reizi ceturksnī līdz tā mēneša 15.datumam, kas seko pēc ceturkšņa, kad gūti ienākumi no kapitāla pieauguma;
 • ja personas kopējie ienākumi no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniedz 1000 euro, tad deklarācija jāiesniedz līdz nākamā gada 15.janvārim.

Aprēķinātā nodokļa summa jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā:

 • līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam, ja ienākums no darījumiem ar kapitāla aktīviem pārsniedz 1000 euro ceturksnī;
 • līdz nākamā gada 23. janvārim, ja ienākums no darījumiem ar kapitāla aktīviem ceturksnī nepārsniedz 1000 euro.

Ārvalsts nodokļa maksātājam deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma iesniegšanas pienākums – līdz ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam – attiecas tikai uz gadījumiem, kad nodokli neietur izmaksas brīdī.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes

Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis: ienākumam līdz 20 004 eiro – 20 %; ienākumam no 20 004 eiro līdz 78 100 eiro – 23 %; ienākuma daļai, kas pārsniedz 78 100 eiro – 31 %.  Nodokļa bāze: gada apliekamie ienākumi; ienākumi no saimnieciskās darbības.

Algas nodoklis:  20 % – mēneša ienākumam līdz 1667 eiro;  23 % – mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 eiro.  Nodokļa bāze: algota darba ienākumi, ja ienākuma izmaksātājam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.

Algotā daba ienākumi 23 %.  Nodokļa bāze: algota darba ienākumi, ja ienākuma izmaksātājam ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa un grāmatiņā ir veikta atzīme par 23 % likmes piemērošanu; algota darba ienākumi, ja ienākuma izmaksātājam nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa; cita veida ienākumi, ja izmaksātājs izmaksā gan ar algas nodokli apliekamo ienākumu, gan cita veida ar nodokli apliekamos ienākumus, piemēram, ienākumus no uzņēmuma līguma;

Ienākumi pēc gada ienākumu deklarācijās: 20 %. Nodokļa bāze:  profesionālā sportista gada kopējais algotā darba ienākums no profesionālā sporta.

Ienākumi no kapitāla 20%Nodokļa bāze: kopējais gūtais ienākums (dividendes, procenti, ienākums no dzīvības apdrošināšanas līgumiem, ienākums no privātajos pensiju fondos veikto iemaksu ieguldīšanas, ienākums no mūža pensijas apdrošināšanas līgumiem, ienākums no finanšu instrumentu individuālas pārvaldīšanas).

Autoratlīdzības ienākumi  20%. Nodokļa bāze:  Autoratlīdzības, kuras izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas.  Autoratlīdzības ienākumi 25% ( autoratlīdzības ieņēmumiem līdz 25 000 eiro)Nodokļa bāze: Autoratlīdzības, kuras no 2021.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 31.decembrim izmaksā autoratlīdzības izmaksātājs (kurš nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija), ja autors nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs.  Autoratlīdzības ienākumi 40% (autoratlīdzības ieņēmumiem virs 25 000 eiro). Nodokļa bāze: Autoratlīdzības, kuras no 2021.gada 1.jūlija līdz 2023.gada 31.decembrim izmaksā autoratlīdzības izmaksātājs (kurš nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija), ja autors nav reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs.

Kapitāla pieaugumam – ienākumam no kapitāla aktīvu pārdošanas 20 %. Nekustamā īpašuma (ieskaitot nekustamā īpašuma iegūšanas tiesības); akciju, kapitāla daļu, paju, ieguldījumu personālsabiedrībā un citu finanšu instrumentu; ieguldījumu fondu apliecību un citu pārvedami vērtspapīru; parāda instrumentu (parādzīmju, noguldījumu sertifikātu, komercsabiedrību emitētu īstermiņa parāda instrumentu) un citu naudas instrumentu, kas tiek tirgoti naudas tirgos; uzņēmuma Komerclikuma izpratnē; intelektuālā īpašuma objektu; ieguldījumu zelta un citu dārgmetālu, darījumu objektu valūtas tirdzniecības biržā vai preču biržā; virtuālā valūta Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē. Nodokļa bāze:  no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un kapitāla aktīvā veikto ieguldījumu vērtību kapitāla aktīva turēšanas laikā.  Kapitāla pieaugumu no virtuālās valūtas nosaka, no kapitāla aktīva atsavināšanas cenas atņemot sākotnējo iegādes vērtību.

Ienākumam no kapitāla pieauguma darījumos ar kapitāla aktīviem, kuri ir uzsākti, bet nav pabeigti līdz 2017. gada 31. decembrim un par kuriem ir iesniegta deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma 15 %.

Nodokļa likme 10 % - saimnieciskās darbības ieņēmumiem, ja ir izmantotas  tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, par ko ir paziņots VID; kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas ienākumam; ienākumiem no metāllūžņu atsavināšanas. Nodokļa bāze: gūtais ienākums no kura atskaitīts nekustamā īpašuma nodoklis; gūtais ienākums, no kura atskaita ar meža atjaunošanu saistītos izdevumus.

Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu jeb EDS.

Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām (kopsavilkums). Nodokļa maksātājs -  Ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs). Iesniegšanas termiņš -  līdz nākamā mēneša 15.datumam vai līdz pēctaksācijas gada 1.februārim. Nodokļa samaksas termiņš - ja nodokli jāietur ienākumam izmaksas brīdī, samaksas termiņš – līdz nākamā mēneša 23.datumam.

Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām.  Nodokļa maksātājs -  ienākuma saņēmējs – fiziskā persona – iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka.  Iesniegšanas termiņš -  līdz ceturksnim sekojošā  mēneša 17.datumam vai līdz darba attiecību izbeigšanās mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam.  Nodokļa samaksas termiņš -  līdz ceturksnim sekojošā  mēneša 23.datumam vai līdz darba attiecību izbeigšanās mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.

Gada ienākumu deklarācija.  Nodokļa maksātājs - fiziskā persona vai fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs.  Iesniegšanas termiņš - no taksācijas gadam sekojošā gada 1.marta līdz 1.jūnijam, ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 78 100 euro, — no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam., ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 78 100 euro — no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam. Nodokļa samaksas termiņš - ja  taksācijas gada ienākumi nepārsniedz 78 100 euro un aprēķinātā nodokļa summa < 640 euro - līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam, ja taksācijas gada ienākumi pārsniedz 78 100 euro un aprēķinātā nodokļa summa < 640 euro — līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūlijam,  > 640 euro - un taksācijas gada ienākumi nepārsniedz 78 100 euro –  trijās reizēs (līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam, 23. jūlijam un 23. augustam)iemaksājot katru reizi trešo daļu no nodokļa summas: > 640 euro - un taksācijas gada ienākumi nepārsniedz 78 100 euro –  trijās reizēs (līdz taksācijas gadam sekojošā gada 23. jūnijam, 23. jūlijam un 23. augustam) iemaksājot katru reizi trešo daļu no nodokļa summas.

IIN pārskats par fiziskās personas-nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā. Nodokļa maksātājs - ienākuma izmaksātājs (fiziskā saimnieciskās darbības veicējs vai juridiskā persona).  Iesniegšanas termiņš - līdz nākamā mēneša 15.datumam.  Nodokļa samaksas termiņš - līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.

Darba devēja ziņojums.  Nodokļa maksātājs - ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs). Iesniegšanas termiņš - katru mēnesi līdz 17. datumam.  Nodokļa samaksas termiņš - līdz pārskata mēneša vai tam sekojošā mēneša 23. datumam.

Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju ziņojums.  Nodokļa maksātājs - ienākuma izmaksātājs (fiziskā vai juridiskā persona). Iesniegšanas termiņš -  katru mēnesi piecu darbdienu laikā pēc sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokļa maksātāja (darba ņēmēja) nodarbināšanas mēneša pēdējās dienas. Nodokļa samaksas termiņš -  līdz nākamā mēneša 23.datumam.

Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma.  Nodokļa maksātājs - fiziskā persona.  Iesniegšanas termiņš -   ja ienākums no kapitāla pieauguma pārsniedz 1000 euro ceturksnī - līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam,  ja ienākums ir līdz 1000 euro ceturksnī – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 15.janvārim,  nerezidents neatkarīgi no ienākuma apmēra – līdz  ienākuma gūšanas mēnesim sekojošā mēneša 15.datumam.  Nodokļa samaksas termiņš -  līdz tā mēneša 23. datumam, kurā iesniegta deklarācijas par ienākumu no kapitāla.

Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā.  Nodokļa maksātājs -  fiziskā persona.  Iesniegšanas termiņš -  reizi gadā – līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.jūnijam. 

Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija.  Nodokļa maksātājs -  fiziskā persona.  Iesniegšanas termiņš -  sākot ar pēctaksācijas gada 1.martu.

Informācija par aizdevumu fiziskajai personai.  Nodokļa maksātājs -  fiziskā vai juridiskā persona, fiziskā persona saimnieciskās darbības veicējs.  Iesniegšanas termiņš -  līdz pēctaksācijas gada 1.jūnijam.

Veidlapas un iesniegumi

Gada ienākumu deklarācija 2022. gadam

Apliecinājums/Certificate par nerezidenta gūtajiem ienkumiem un samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli Latvijas Republikā

Gada kapitāla pieauguma precizēšanas deklarācija

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas-nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā

Ieņēmumu uzskaites reģistrs

Iesniegums reģistrācijai par samazinātās patentmaksas maksātāju

Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma peišķiršanai

Informācija par aizdevumu fiziskai personai

Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā

Izziņa pesoniskās lietas (sava īpašuma) pārdošanas apliecinājums

Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojuma un vērtības norakstīšanas aprēķina veidlapas

Papildu deklarācija par ienākumiem, ieņēmumiem, naudas un citiem uzkrājumiem, īpašumiem un to vērtības maiņu

Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma

Paziņojums par apgādībā esošajām personām

Paziņojums par fizisai personai izmaksātajām summām

Paziņojums par Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. Panta divpadsmitas daļas piemērošanu (īpašuma izīrēšanai ar 10 % nodokli)

Rezidenta apliecība-iesniegums nodokļu atmaksāšanai

Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāls