Akcīzes nodoklis

Akcīzes nodoklis ir specifisks patēriņa nodoklis, ko piemēro noteiktām patēriņa preču grupām, kuras ir saražotas vai tiek ievestas valstī. Akcīzes nodokļa mērķis ir ierobežot to preču patēriņu, kas ir kaitīgas apkārtējai videi un cilvēkiem, kā arī dot valstij ieņēmumus, apliekot ar papildu patēriņa nodokli (papildus pievienotās vērtības nodoklim) preces, kas nav pirmās nepieciešamības preces un kas neskar maznodrošinātos. Taču galvenais akcīzes nodokļa mērķis ir fiskālais, t.i., nodrošināt valsts budžeta ieņēmumus.

Akcīzes nodokļa likmes

 - Alkoholiskie dzerieni un alus

 - Tabakas izstrādājumi

 - Naftas produkti

 - Kafija

 - Bezalkoholiskie dzērieni

 - Elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi un to sagatavošanas sastāvdaļas

 - Tabakas aizstājējprodukti

 - Dabasgāze

Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Akcīzes preču aprites pārskati

Akcīzes preču aprites pārskati komersantiem jāsniedz VID, pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 182., 1821 un 182.2 punktu. Aprites pārskati iesniedzami līdz katra mēneša 15.datumam par akcīzes preču apriti iepriekšējā taksācijas periodā, kas ir kalendārais mēnesis. Pārskatus jāsniedz arī gadījumā, ja konkrētajā mēnesī darbība ar akcīzes precēm, kā arī gadījumos, ja licences darbība ir apturēta.

Pārskati par akcīzes preču apriti jāiesniedz komersantam, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci):

 • apstiprināta noliktavas turētāja darbībai (alkoholiskiem dzērieni, tabakas izstrādājumi vai naftas produkti);
 • reģistrēta saņēmēja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem;
 • alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai;
 • tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai;
 • degvielas vairumtirdzniecībai;
 • degvielas mazumtirdzniecībai;
 • kurš veic darbības ar akcīzes precēm kā īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, pārsūtītājtirgotājs vai importētājs, kā arī komersants, kas ieved akcīzes preces (izņemot kafiju un bezalkoholiskos dzērienus) patēriņam Latvijas Republikā.


Aprites pārskati iesniedzami līdz katra mēneša 15.datumam par akcīzes preču apriti iepriekšējā taksācijas periodā, kas ir kalendārais mēnesis. Pārskatus jāsniedz arī gadījumā, ja konkrētajā mēnesī darbība ar akcīzes precēm nav veikta.

(!) Izņēmums ir vīna pārskati – Vīna aprite (VA), Vīna krājumi (VK), kas jāiesniedz tikai tiem komersantiem, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē vai ieved Latvijas Republikā vīnu. Šie pārskati jāiesniedz vienu reizi gadā līdz 15.augustam.


Pārskatus VID jāsniedz, izmantojot Elektronisko deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS), izvēloties vienu no diviem dokumenta ievades veidiem:

Pirmais veids – aizpildot EDS piedāvāto veidlapu, ja tiek izmantots šis veids ir jāveic sekojošās darbības:

 1. Sagatavo dokumentu;
 2. Izvēlas "No veidlapas";
 3. Grupa izvēlas "Akcīzes preču aprites dokumenti";
 4. Izvēlas atbilstošu iesniedzamo pārskata veidlapu.

Otrais veids – pievienojot iepriekš sagatavotu xml failu. Katram pārskatam ir atsevišķs elektroniskā formāta apraksts, kas pieejams VID mājas lapā. Pievienojot failu, kas sagatavots atbilstoši VID mājas lapā norādītajam aprakstam, veic sekojošas darbības:

 1. Sagatavo dokumentu;
 2. Izvēlas "No faila"
 3. Spiež uz pogas "Browse";
 4. Izvēlas pievienojamo dokumentu.

Pārskatos jānorāda visu akcīzes preču aprites rādītāji, kas konkrētajā taksācijas periodā atradušies uzņēmuma uzskaitē, neatkarīgi no to aprites veida (atliktais akcīzes nodokļa maksāšanas režīms vai nodots patēriņam), produkta stāvokļa (izejviela ražošanai, marķēta vai nemarķēta produkcija) vai to īpašumtiesībām.

Gadījumā, ja nodokļu maksātājām tiek anulēta licence, par taksācijas perioda pēdējo dienu uzskatāma diena, kad anulēta speciālā atļauja (licence) vai tajā norādītais ieraksts par konkrētu akcīzes preču veidu vai darbību. Pārskatu šajā gadījumā var sniegt līdz nākamā mēneša 15.datumam.

Veidlapas un iesniegumi

 - Alkoholiskie dzērieni  (Akcīzes preču aprites pārskati)

 - Tabakas izstrādājumi  (Akcīzes preču aprites pārskati)

 - Naftas produkti (Akcīzes preču aprites pārskati)

 - Iesniegumi, licences, izziņas, atļaujas un sertifikāta saņemšanai vai pārreģistrācijai

 - Akcīzes nodokļa deklarācijas

 - Marku aprites dokumenti