Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli nosaka saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu (spēkā ar 01.01.2018.) un Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumiem Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi”.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā noteikts konceptuāli jauns uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas režīms. Likums paredz nodokļa maksāšanu atlikt līdz brīdim, kad peļņa tiek sadalīta vai citā veidā novirzīta tādiem izdevumiem, kuri nenodrošina nodokļa maksātāja turpmāku attīstību, t.i., nodokļa piemērošana ir pārcelta no peļņas gūšanas brīža uz peļņas sadales brīdi. Tādējādi nodoklis būs jāmaksā neatkarīgi no gada laikā gūto ienākumu apmēra tikai tad, ja nodokļa maksātājs sadalīs peļņu dividendēs vai tām pielīdzinātās izmaksās, veiks ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, veiks palielinātus procentu maksājumus, sniegs aizdevumus saistītām personām u.tml.

Ar nodokli apliekamo bāzi veido sadalītā peļņa un nosacīti sadalītā peļņa.

Par sadalīto peļņu uzskata:

 • aprēķinātās dividendes, tai skaitā ārkārtas dividendes;
 • dividendēm pielīdzinātas izmaksas;
 • nosacītās dividendes (kas aprēķinātas saskaņā ar likuma 7.pantu).

Nosacīti sadalīto peļņu, kuru ietver ar nodokli apliekamajā bāzē (t.i., apliek ar nodokli), veido:

 • ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi, kas aprēķināti saskaņā ar likuma 8.pantu;
 • nedroši debitoru parādi, kas aprēķināti saskaņā ar likuma 9.pantu;
 • palielināti procentu maksājumi, kas aprēķināti saskaņā ar likuma 10.pantu;
 • aizdevums saistītai personai, kas aprēķināts saskaņā ar likuma 11.pantu;
 • ienākumi, kurus nodokļu maksātājs būtu saņēmis, vai izdevumus, kuri nodokļu maksātājam nebūtu radušies, ja komerciālās un finanšu attiecības būtu veidotas vai nodibinātas pēc noteikumiem, kas būtu spēkā starp divām neatkarīgām personām, un ja šo starp saistītām personām (no kurām viena ir nodokļa maksātājs) slēgto darījumu vērtība būtu atbilstoša tirgus cenai (vērtībai), kuras aprēķināšanas metodes nosaka Ministru kabinets;
 • labumi, kurus nerezidents piešķir saviem darbiniekiem vai valdes (padomes) locekļiem, neatkarīgi no tā, vai saņēmējs ir rezidents vai nerezidents, ja tie tiek attiecināti uz pastāvīgās pārstāvniecības darbību Latvijā;
 • likvidācijas kvota.

Nosakot ar nodokli apliekamo bāzi, ar nodokli apliekamā objekta vērtību dala ar koeficientu 0,8.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji

Nodokli maksā iekšzemes uzņēmumi (tai skaitā personālsabiedrības), no valsts vai pašvaldības budžeta finansētas institūcijas, kuru ienākumi no saimnieciskās darbības nav paredzēti budžetā, pastāvīgās pārstāvniecības un ārvalstu komercsabiedrības un citas ārvalstu personas, kas gūst ieņēmumus Latvijā.

Nodokli maksā arī individuālie (ģimenes) uzņēmumi (tai skaitā zemnieku un zvejnieku saimniecības), kuri sagatavo gada pārskatu atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam.

Nodokli nemaksā fiziskās personas, biedrības un nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, arodbiedrības, politiskās partijas, kā arī privātie pensiju fondi, ieguldījumu fondi, alternatīvo ieguldījumu fondi u.c.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes

20% no nodokļa bāzes. Nerezidentiem - 3% un 20%. Izmaksas personām zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās 20%.  Nodokļa bāze -  Ar nodokli apliek nodokļa bāzi, kurā ietver ar nodokli apliekamus objektus: 1. sadalīto peļņu: 2. nosacīti sadalīto peļņu. Nosakot ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi,
apliekamā objekta vērtību dala ar koeficientu 0,8. Taksācijas periods - 

kalendāra mēnesis, vai kalendāra ceturksnis (ja nodokļa maksātājs saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 8. pantu ir tiesīgs iegrāmatot attaisnojuma dokumentus vienu reizi ceturksnī).

Nerezidentu ienākumu aplikšana ar UIN

Ar uzņēmumu ienākuma nodokli Latvijā apliek šādus maksājumus juridiskām personām – nerezidentiem, ja tiem nav pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā –, piemērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (spēkā ar 01.01.2018.) 5.pantā noteiktās nodokļa likmes:

 • vadības un konsultatīvie pakalpojumi – 20 %;
 • atlīdzība par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu – 3 %;
 • izmaksas personām zemu nodokļu un beznodokļu valstīs vai teritorijās – 20 %.

Atlīdzība par Latvijā esoša nekustamā īpašuma izīrēšanu vai iznomāšanu — 5 % no atlīdzības summas.


Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi

Nodokļa maksātājam ir tiesības piemērot nodokļa atvieglojumus, ja tam veidojas nodokļa bāze pret kuru atvieglojums ir attiecināms:

 • atvieglojums ziedotājiem;
 • atvieglojums nodokļa maksātājiem, kas veic lauksaimniecisko darbību;
 • atvieglojums par ārvalstīs samaksāto nodokli;
 • atvieglojums ienākumam no akciju atsavināšanas;
 • iepriekšējo gadu zaudējumu pārnešana u.c.

Speciālo ekonomisko zonu un brīvostu kapitālsabiedrībām ir tiesības turpināt piemērot atvieglojumu saskaņā ar likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”.

Nodokļu maksātājam ir tiesības turpināt piemērot saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (spēkā līdz 31.12.2017.) 17.2pantu atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem.

Nodokļa maksātājam ir tiesības izvēlēties piemērot tonnāžas nodokļa režīmu.

Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

Nodokļa maksātājs, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, aizpilda uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju par taksācijas perioda rezultātiem un iesniedz to VID.

Ja nodokļa maksātājam neveidojas ar nodokli apliekams objekts konkrētajā mēnesī, tam ir tiesības deklarāciju neiesniegt (izņemot deklarāciju par pārskata gada pēdējo mēnesi).

Par periodu no 2018.gada janvāra līdz jūnijam nodokļu maksātājs iesniedz VID vienotu deklarāciju un veic uzņēmumu ienākuma nodokļa maksājumu līdz 2018.gada 20.jūlijam.

Nodokļa avansa maksājumi nav jāveic, izņemot pārejas posmā par periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.

2018.gada pārējos mēnešos deklarāciju iesniedz un nodokli maksā katru mēnesi līdz nākamā mēneša 20.datumam. Tie nodokļa maksātāji, kuriem taksācijas periods ir ceturksnis - deklarāciju iesniedz un nodokli maksā katru ceturksni līdz ceturksnim sekojošā nākamā mēneša 20.datumam.

Ja nodokļa maksātājam neveidojas ar nodokli apliekams objekts konkrētajā mēnesī, tam ir tiesības deklarāciju neiesniegt (izņemot deklarāciju par pārskata gada pēdējo mēnesi).

Ja nodokļa maksātājs līdz mēneša 20.datumam nav iesniedzis deklarāciju par taksācijas periodu, tiek uzskatīts, ka nodokļa maksātājam taksācijas periodā neveidojas ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekama bāze un deklarācija ir iesniegta, bet deklarācija, kura tiek iesniegta pēc 20.datuma, ir uzskatāma par taksācijas perioda deklarācijas labojumu, izņemot deklarāciju par pārskata gada pēdējo mēnesi.

Ar 01.01.2021. uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju iesniedz VID līdz pēctaksācijas perioda (nākamais mēnesis pēc taksācijas perioda) 20. datumam. Aprēķināto nodokli nodokļa maksātājs patstāvīgi iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz pēctaksācijas perioda 23. datumam.

Veidlapas un iesniegumi

Rezidenta apliecība Rezidenta apliecību var saņemt EDS. Rezidenta apliecība nepieciešama, lai nodokļu maksātājs – fiziska vai juridiska persona, varētu piemērot nodokļu konvencijā noteiktos nodokļu atvieglojumus, vienkāršoti sakot, lai veicot starpvalstu darījumus, būtu pamatojums nemaksāt nodokļus dubultā. Nodrošinot datu konfidencialitāti, elektroniski sagatavotajai rezidenta apliecībai automātiski tiek pievienots unikāls QR kods un izziņas kods. Zinot rezidenta apliecībai automātiski piešķirto izziņas kodu un nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru, var pārliecināties, ka apliecība ir autentiska, t.i., nav viltota.

Rezidenta apliecība - iesniegums nodokļu atvieglojuma piešķiršanai. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi”, maksājumu izmaksātājam atvieglojumu apliecība obligāti iesniedzama elektroniski EDS. Iesniedzot atvieglojumu apliecību EDS, nodokļu maksātājam nepieciešams: norādīt informāciju par maksājumu izmaksātāju; norādīt informāciju par maksājumu saņēmēju; norādīt ienākumu veidu un datumu, ar kuru tiek pieprasīts piemērot maksājumu aplikšanu ar nodokli: pievienot skenētus/digitalizētus dokumentus.

Rezidenta apliecība - iesniegums nodokļu atmaksāšanai.

Iesniegums par pastāvīgās pārstāvniecības nereģistrēšanu.


Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.